به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار توییت زیر به جمله آقای آخوندی که خود رو قیم مردم نمی داند جواب داد و نوشت:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۴۰۴۱۵_Twitter