به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتقاد از حضور آخوندی در میان احتمالات شهرداری تهران نوشت:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۴۰۲۴۰_Twitter