به گزارش پارس نیوز، 

کاربری در فضای مجازی با انتشار شعری انتخاب آخوندی به عنوان شهردار تهران رو این طور به نمایش گذاشته :

2