به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار عکسی از عباس آخوندی نوشت:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۱۴۵۳_Twitter