به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار سخنان جان بولتون در تایید سخنان رهبری در مورد جنگ با ایران نوشت:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۱۸۵۳_Twitter