به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با اشاره به سخنان اخیر عباس آخوندی نوشت:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۲۲۱۸_Twitter