به گزارش پارس نیوز، 

به دنبال انتصاب محمد نبی حبیبی به عنوان رئیس هیئت مدیره سیمان هگمتان محمد صالح مفتاح به این اتفاق واکنش نشون داده و در صفحه مجازی خودش نوشته:

6