به گزارش پارس نیوز، 

نماینده مشکین شهر امروز در میان نطق خود در مخالفت وزیر پیشنهادی اقتصادی با اشاره به صحبت های آقای جهانگیری گفت: