به گزارش پارس نیوز، 

یکی از شرکت کنندگان مسابقه بزرگ برنده باش در هنگام استفاده از تماس تلفنی دچار مشکل شد و با پرش آنتن مواجه گردید که در ادامه موجب سرکار گذاشتن گلزار شد فیلم آن برای شما نمایش گذاشته می شود: