به گزارش پارس نیوز، 

فائزه اکبرشاهی در توئیتر خود نوشت: 

بعد از گفته ی مشاور آخوندی که:"مسکن مهر چوپان ها را به شهر کشاند!" یک نگاهی به سابقه علمی! او انداختیم و مشخص شد، از کسی که ظرف دو سال ونیم از لیسانس انگلیسی یکباره به دکترای امور مالی و بانکی رسیده، هیچ انتظاری نمیشود داشت!

 

Capture19