گیج کننده ترین میدان جهان "سویندون" انگلستان مشهور به میدان جادویی که از 5 میدان کوچک ساعت گرد تشکیل شده،نکته جالب وجود میدان ششمی که خلاف جهت ساعت درآن است.

IMG_20180423_093110_416