▪️رویش لاله های واژگون در یکی از مناطق ایران و بارش برف در این منطقه

 ▪️نام منطقه برای جلوگیری از آسیب هایی که احتمال دارد توسط انسان صورت گیرد ذکر نمی شود.

@zistboomIMG_20180415_091316_160