▪️ کودکان این سرزمین در کنار شیر خوردن مبارزه با سنگ را برای نابودی رژیم اسرائیل یاد میگیرند‌.

عکس مربوط به تظاهرات امروز فلسطینیان