اهتزاز پرچم های ایران،سوریه و روسیه در خیابان های دمشق - هم اکنون

ترکیب و تکمیل جشن بعثت با شادمانی از استواری مقاومت پس از اقدام امریکا درحمله به سوریه

IMG_20180414_120255_677