حجم ویدیو: ۲.۴۸M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۰۰
  • ثبت احوال پرتعدادترین نام خانوادگی در ایران را اعلام کرد.

  • محمدی، حسینی، احمدی، رضایی، مرادی، حیدری، کریمی، موسوی، جعفری و قاسمی ۱۰ نام خانوادگی با بیشترین فراوانی در کشور هستند