ظریف در مصاحبه با فرانس 24 درباره آینده ایران با رئیس جمهور جدید گفت.