رئیس قوه قضاییه : فسادستیزی و برخورد با مفسدان در دستگاه قضا باید همچون گذشته ادامه یابد.