بغض رئیسی هنگام بیان مطالبه خانواده شهدا را در ویدئوی زیر ببینید.