بررسی شهرهای موشکی ایران در شبکه WIONEWS در فیلم زیر می بینید.