گزارش تلویزیون «العربی» از اهمیت مانور مشترک دریایی ایران و روسیه :مهمترین پیام این رزمایش این است که «ممکن نیست ایران را از معادلات امنیت دریانوردی حذف کرد»