آیت‌الله جوادی آملی درباره هنر مادر می‌گوید: آنهایی که اهل اصول خانواده هستند، وقتی مادر را از دست می‌دهند احساس غربت می‌کنند حتی اگر در سن هفتاد یا هشتاد سالگی باشند.
این رحامت و این هنر را ذات اقدس خداوند به بانوان داده است. ما مأمور به صله ارحامیم نه صله اسلاب، اسلاب این هنر را ندارد که در ما رحم و رحامت ایجاد کند، مادر است که می‌تواند این کار را انجام دهد.