سخنان استاد عالی با موضوع صبر در جامعه مومنین را در ادامه خواهید شنید.