دکتر والتر وبر، سرطان شناس آلمانی:با واکسن "فایزر-بیون‌تک" ما خود را از نظر ژنتیکی دستکاری خواهیم کرد که ممکن است در 5 یا 10 سال آینده به بیماری های خودایمنی و یا سرطانی منجر شود.اگر پزشکان این موارد را به بیماران نگویند، آنها را به موش‌های آزمایشگاهی تبدیل کرده‌اند.