سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در یکی از سخنرانی‌هایش به انگشتر سبزرنگی همیشه به دست می‌کرد اشاره کرد و ماجرای آن را شرح داد، ماجرایی که مربوط می‌شد به انفجار تروریستی حرم رضوی .