شهید مهران بلورچی به روایتگری حاج حسن باخرد را در ادامه خواهید دید.