سخنان استاد عالی باموضوع نقشه شیطان برای مومنین را در ادامه خواهید شنید.