روایت کانال 13 رژیم صهیونیستی از حمله معترضان به اقامتگاه نتانیاهو و مخفی شدن او و همسرش در پناهگاهی که در خانه او تعبیه شده است.