نصب دیواره نگاره و تصویر بزرگی از شهید حاج قاسم سلیمانی در جاده منتهی به فرودگاه بیروت .