سخنرانی آیت الله العظمی محمدتقی بهجت با موضوع شکرگزاری خدا ما را نجات بدهد.

 خدا بفهماند، الهام بکند به ما، تثبیت بکند در ما که شکرگزار باشیم در این طریق که خدا هدایتمان کرده است. از جمله شکرش این است که از نااهلان تقیه بکنیم. کار نداشته باشیم به آنها. خدا به امور آنها می رسد. -