یک ماهی قرمز حین شنا از محفظه آب بیرون افتاد و در آستانه مرگ قرار گرفت.

یک سگ در اقدامی عجیب پس از مشاهده این اتفاق، ماهی را به کاسه آب برگرداند و جانش را نجات داد.