سخنان استاد محمدباقر علوی تهرانی با موضوع حرص و طمع به دنیا و ثروت اندوزی را خواهید شنید.