اعتراف BBC فارسی : دانشمندان ایرانی به دستاورد مهمی در تولید واکسن کرونا دست یافته‌اند. دانش خوبی در ایران برای تولید انواع واکسن وجود دارد.