سخنان استاد فاطمی نیا با موضوع عاق والدین را در ادامه خواهید شنید.