یک گوزن که روی دریاچه یخ زده در ویسکانسین آمریکا قادر به حرکت نبود، توسط فردی خیر نجات پیدا کرد. این مرد، حیوان را تا کنار دریاچه هل داد تا او بتواند روی پای خودش بایستاد.