سخنان استاد عالی با موضوع لرزیدن بدن آیت الله خوانساری از شنیدن کلمه زنا را در ادامه خواهید شنید.