یک مرد ۴۰ ساله وقتی که از خواب بیدار شد با صحنه‌ای عجیب روبه‌رو شد. وی گفت که دیده‌است از هر طرف مارها او را محاصره کرده اند.

 او در این لحظه خونسردی خود را حفظ کرد و به آرامی اتاق خود را ترک کرد. او همه وسایل شخصی خود را در اتاق جا گذاشت و تنها توانست گوشی‌اش را با خود ببرد؛ سپس با یک صیاد مار تماس گرفت و از او خواست که برای کمک، به خانه‌اش برود.