گرفتن مار نیازمند توانمندی خاصی است که به دانش و تجربه زیادی احتیاج دارد.

فیلم زیر دو کودک خردسال را نشان می‌دهد که به راحتی یک مار بزرگ را تسلیم اراده خود می‌کنند.