در روزهای گذشته قیمت مرغ و صف های طولانی مرغ های تنظیم بازاری با انتقادهای زیادی همراه بوده است.