یک کامیون به دلیل وقوع نقص فنی در سیستم ترمز ، در سر چهارراه از کنترل راننده خارج شد.