یک سارق گرفتار در کانال کولر یک آپارتمان توسط آتش‌نشانی و پلیس شهرستان نهاوند از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.