هنرمند خوش ذوقی توانسته با شیشه و بتن مجسمه های زیبایی طراحی کند، اغلب آثار این هنرمند که در گذشته در حرفه قایق سازی مشغول به کار بوده، به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد آب در طبیعت آن جریان دارد.