دژپسند وزیراقتصاد اظهار داشت: بورس را حمایت میکنیم اما ضمانت نمیکنیم.