سخنان استاد آقا مجتبی تهرانی پیرامون درخواست از خداوند در برآورده شدن حاجت های کوچک و بزرگ در ادامه خواهید شنید.