پیشرفت علم سبب شده است تا اخیرا اعضای مصنوعی بدن به شیوه ای کاملا طبیعی ساخته شوند و حتی قابلیت های اندام حقیقی را هم داشته باشند.