استاد دانشگاه تهران: چینی ها در بهمن ۹۴ به ایران پیشنهاد همکاری دادند اما امید دولت به برجام و آمریکا بود و ایران در زمستان ۹۸ به آنها پاسخ داد.