معاون دفتر تنظیم بازار وزارت صمت : تقاضای کاذب مردم باعث افزایش قیمت پوشک شد. بخشی هم به علت نرخ ارز است.