با ادعای تقلب و دزدیده شدن رای ها از سوی ترامپ ، شرایط ملتهبی در شهرهای مختلف آمریکا از سوی طرفداران ترامپ در حال ایجاد است.