طرفداران ترامپ در جلوی حوزه‌های رای گیری و متهم کردن حوزه‌ها به تقلب در شمارش آراء تجمع اعتراضی برگزار کردند.