گزارشی از موفقیت پزشکان ایرانی در انجام موفق نادرترین عمل جراحی مغز در شهر شیراز.