جدال لفظی علیفر گزارشگر فوتبال و علی لطیفی در آنتن زنده شبکه ورزش را می بینید.